27/01

Giant wave illusion

Actually a mountain in Gergeti Sameba, Georgia.