18/06

Dog loves milkshake

Is that vanilla? I'll take it.