24/03

Glennallen, Alaska

Photo by Niaz Uddin (@neohumanity)